Zásady ochrany osobních údajů

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

 • Pokud jste našim zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje, za které zodpovídáme. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
 • Shromažďovány a zpracovávány jsou pouze ty osobní údaje, které jsou v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelu, které jste mu poskytl/a na základě udělení souhlasu se zpracováním údajů nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší smlouvy (objednávky).

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 • Správcem Vašich osobních údajů je podnikající osoba Dita Olšiaková, se sídlem Veselská 17/33, Žďár nad Sázavou, 59101; identifikační číslo: 87490625, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném ve Žďáře nad Sázavou
 • Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Dita Olšiaková, Veselská 17/33, Žďár nad Sázavou, 59101; adresa elektronické pošty info@vodarostlinam.cz.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Zpracování osobních údajů je nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy.
 • Osobní údaje subjektu údajů jsou shromažďovány a zpracovávány v rozsahu – jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, adresa a firma. Sdělení těchto osobních údajů subjektem údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu smlouvy o poskytnutí dodávky, přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů.
 • Zpracování osobních údajů je nezbytné pro dodržení právních povinností.
 • Tyto povinnosti vyplývají zejména ze zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) a ze zákona č. 90/2012 Sb. (Zákon o obchodních korporacích)

ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI

 • Osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. Společnost dále předává osobní údaje subjektům, jejichž prostřednictvím zajišťuje poskytnutí služby (doprava, logistika, CRM, komunikace). Tyto subjekty jsou také zavázány zacházet s osobními údaji v souladu s GDPR.

COOKIES

 • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů v souladu s nařízením GDPR.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 • Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou Společností zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účel zpracování osobních údajů, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, zdroje osobních údajů, skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Společnost poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů subjektu údajů bezplatně. Za další kopie na žádost Subjekt údajů může Společnost požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.
 • Subjekt údajů má dále právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.
 • V případě, že se subjekt údajů domnívá, že Společnost nebo smluvní zpracovatel Společnosti provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt údajů Společnosti požádat o opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů, popřípadě omezení (blokaci) zpracování. Dále může subjekt údajů vznést námitku proti takovému zpracování.
 • Společnost vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti.
 • Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk.. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, tel. 234 665 111.

Kontaktní údaje:

Adresa: Dita Olšiaková, Veselská 17/33, Žďár nad Sázavou, 59101
Email: info@vodarostlinam.cz
Telefon: 774 096 440